Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego konfekcjahotelowa.pl z 25.12.2014r.

1.       Definicje

1.1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego HORECATEX;

1.4.    Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.konfekcjahotelowa.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5.    HORECATEX z siedzibą w miejscowości Roczyny przy ul. Środkowa 1 B,  34-120 Andrychów, NIP:  5512498419 pod adresem internetowym www.konfekcjahotelowa.pl, adres e-mail: biuro@horecatex.pl

1.6.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HORECATEX z siedzibą w miejscowości Roczyny przy ul. Środkowa 1 B,  34-120 Andrychów, NIP:  5512498419, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.8.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.9.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.11.  Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2.       Postanowienia ogólne

2.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.konfekcjahotelowa.pl

2.2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.    Sklep internetowy, działający pod adresem www.konfekcjahotelowa.pl , prowadzony jest przez HORECATEX. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Roczyny, przy ul. Środkowa 1 B,   nr NIP: 5512498419.

 

Dane kontaktowe:

HORECATEX 

Roczyny, ul. Środkowa 1 B

34-120 Andrychów

Dział obsługi:

  1. Dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego:

Email: biuro@horecatex.pl

Telefon: 607 301 272

 

2.4.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

a)      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)      warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c)       zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5.    Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)      szerokopasmowe łącze internetowe

b)      przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer 11.x, Mozilla Firefox 31.x, Google Chrome 36.x/37.x, Opera 24.x, Safari obsługująca CSS i Java Script

c)       włączona obsługa plików cookies

d)      włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up)

e)      telefon komórkowy lub tablet z dostępem do internetu

f)       system operacyjny Android, iOS, Windows Phone 8.x

g)      minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768

h)      aktywne konto e-mail

 

2.6.    W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa HORECATEX zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu HORECATEX oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

2.9.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3.       Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1.    Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2.    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3.    Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.    HORECATEX może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)           podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)           dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c)            dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez HORECATEX za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HORECATEX.

3.5.    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody HORECATEX.

3.6.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla HORECATEX,

e)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

4.       Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.konfecjahotelowa.pl , dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)      przedmiotu zamówienia,

b)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)       wybranej metody płatności,

d)      wybranego sposobu dostawy,

e)      czasu dostawy.

 

4.5.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z HORECATEX Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7.    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

5.       Dostawa

5.1.    Dostawa Towarów odbywa się do poszczególnych krajów (szczegóły) oraz pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia; odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2.    Dostawa zamówionych Towarów:

-na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się przesyłką firm kurierskich, Pocztą Polską lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie HORECATEX. Koszty dostawy wynoszą (szczegóły).

 5.3.    Termin realizacji dostawy przesyłek:

-na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia..

 5.4.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://konfekcjahotelowa.pl/20/15-koszty-przesylki.html  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

6.       Ceny i metody płatności

6.1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2.    Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)      przelewem na numer konta bankowego Alior Bank:  54 2490 0005 0000 4500 6195 8447,

b)      za pobraniem – wówczas załata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

c)       Pobraniem- płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki

d)      Inny sposób, jeżeli jest określony na stronie serwisu http://konfekcjahotelowa.pl/20/16-platnosci.html

 

7.       Prawo odstąpienia od umowy

7.1.    Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.2.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

7.3.    Konsument może odstąpić od umowy informując HORECATEX o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres HORECATEX, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. 

7.4.    Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim HORECATEX przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.6.    W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował HORECATEX o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres HORECATEX określony w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu.

7.7.    Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7.8.    W przypadku odstąpienia od umowy HORECATEX niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, towaru oraz dokumentów zakupu (paragonu, faktury, faktury korygującej) zwróci Konsumentowi  otrzymane od niego płatnośc za towar.

7.9.    Zwrot płatności zostanie dokonany przez HORECATEX przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.10.  HORECATEX może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.11.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.12.Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

8.       Reklamacje zakupionych Towarów

8.1.    HORECATEX podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2.    Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HORECATEX wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

8.3.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@horecatex.pl

8.4.    Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5.    HORECATEX zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

9.       Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1.    Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

a)           uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a HORECATEX;

b)           uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

9.2.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

9.3.    W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

9.4.    Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.5.    Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

9.6.    Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a HORECATEX, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

9.7.    W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich.

 

10.   Postanowienia końcowe

10.1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

10.2.  HORECATEX jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. HORECATEX posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. HORECATEX nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.

10.3.  Firma HORECATEX informuje, że konfekcja zakupiona w sklepie internetowym wymaga zastosowania procesu prania, w tym krochmalenia i maglowania, a w przypadku tkanin 100% poliestrowych prania i prasowania przed dopuszczeniem do użytkowania konfekcji. Ponadto zakupione towary pakowane są zbiorczo, nie posiadają indywidualnych opakowań.

10.4.  Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki: 

a)           Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;

b)           Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

10.5.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia. 

 

Załączniki do regulaminu:

1) Załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 25.12.2014 r. - POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2) Załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia 25.12.2014 r. - OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

3) Załącznik nr 3 do Regulaminu z dnia 25.12.2014 r. - ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 

Dane osobowe.


Każdy klient naszego sklepu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zrealizowania zamówienia. W przypadku sprzedaży wysyłkowej dane osobowe muszą być udostępnione firmie transportowej (wypełnienie listu przewozowego ). W przypadku faktur dane te trafią do naszego biura rachunkowego w celu zaksięgowania dokumentu. Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonym serwerze firmy hostingowej i programie magazynowo-księgowym. Do tego programu ma dostęp serwisant z firmy, która go nam sprzedała.

Jeśli nie wyrażasz na to zgody prosimy o natychmiastowe skasowanie konta z naszego sklepu oraz wysłanie emaila z informacją żeby skasować Twoje dane z naszego programu magazynowo-księgowego.

Jeśli nie będzie Twojej zgody na tak podstawowe czynności zapraszamy na zakupy do naszego sklepu stacjonarnego.

Każdy klient ma prawo zmieniania i kasowania swoich danych osobowych.

Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy tylko w celu zrealizowania zamówienia.

Jeśli go nie akceptujesz prosimy o natychmiastowe skasowanie konta i emeila z informacją żebyśmy mogli skasować Twoje dane z naszego programu magazynowo-księgowego.

 

 

Poniżej cała procedura RODO:

 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HORECATEX  z siedzibą w Roczynach ul. Środkowa 1 B, 34-120 Andrychów, zwana dalej Administratorem.

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

2.1 wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

adres e-mail: marketing@horecatex.pl  lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

3.1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

3.2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

3.3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi,a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.5. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa preferencji, a w oparciu o nie dostosowywać Państwa profile w celu świadczenia dla Państwa usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

 

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego

przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5. Okres przechowywania danych.

 

5.1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

5.2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

 

6. Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające),

takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

 

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

 

7.1. Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień

ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

 

7.2. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

8. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

 

8.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

8.2. prawo do przenoszenia danych;

8.3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8.4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

8.5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

8.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Informacja o dobrowolności podania danych:

 

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

9.1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;

9.2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Produkt został dodany do koszyka