Zasady zakupów

1. Informacja ogólna:

Zamówienia przyjmowane są w formie:
- pisemnej: e-mail, fax, list, 

Po otrzymaniu zamówienia: Zamówienie jest pisemnie potwierdzone w kolejnym dniu roboczym i zawiera następujące warunki:

 • asortyment,
 • cena,
 • termin realizacji,
 • warunki płatności,
 • warunki dostawy.

Po zaakceptowaniu przez klienta w/w warunków zawartych w pisemnym potwierdzeniu, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. Zamówienia, w którym są zawarte nietypowe rozmiary konfekcji lub są znakowane - logo klienta - nasza firma pobiera 30 % zaliczkę przed uruchomieniem produkcji. W przypadku zamówień powyżej 25000 zł netto klienci zobowiązani są do podpisania umowy sprzedaży konfekcji.

2. Asortyment:

Asortyment określa klient zgodnie z ofertą naszej firmy - należy podać:

 • rozmiar konfekcji,
 • rodzaj tkaniny (deseń, kolor, nazwę artykułu),
 • sposób szycia (jeżeli jest inny niż w ofercie).

3. Cena:

 • cennik standardowy - (podana w ofercie)
 • cena indywidualna - (wycena w przypadku gdy rozmiar konfekcji jest niestandardowy)

4. Termin realizacji:

Termin realizacji od 7 do 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez klienta,

5. Warunki płatności:

Płatność:

 • przedpłata,
 • gotówka,
 • za pobraniem przez firmę przewozową lub Pocztę Polską,
 • płatność przelewem: ( dla stałych klientów firmy).


Przy w/w płatnościach stosowane są następujące rabaty od cen netto:

 • wartość zamówienia od 500 zł do 2000 zł rabat 2%,
 • wartość zamówienia od 2000 zł do 5000 zł rabat 4%,
 • wartości zamówienia powyżej 5000 zł rabat do 6%.

6. Warunki dostawy:


Wzór umowy - wersja do druku https://www.horecatex.pl/get-file/60_umowa.pdf

 • dostawa na koszt producenta - wartość zamówienia netto powyżej 3000 zł.
 • dostawa na koszt klienta - wartość zamówienia netto do 3000 zł - przez firmę przewozową lub Pocztę Polską.

  Zasady zakupu - wersja do druku https://www.horecatex.pl/get-file/59_zasadyzakupu.pdf


   

  WZÓR UMOWY:

  UMOWA SPRZEDAŻY KONFEKCJI

  Zawarta w dniu...............pomiędzy................................................................................. ................................................................................................................................... reprezentowanymi przez: .............................................................................................. zwanymi w treści umowy Sprzedającym. a................................................................................................................................. reprezentowanym przez:................................................................................................ zwanym w treści umowy Kupującym.

  I. PRZEDMIOT UMOWY

  Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje towary (konfekcja) zgodnie z potwierdzeniem zamówienia i na warunkach określonych w dalszej części umowy. Konfekcja zostanie wykonana z tkaniny wyprodukowanej zgodnie z PN. Zastrzegamy tolerancję w rozmiarach konfekcji do 2%.

  II. WARUNKI SPRZEDAŻY

  Sprzedający dostarczy Kupującemu konfekcję w terminie do dnia ................ . Konfekcja powinna być zapakowana w zwyczajowe opakowanie odpowiednie do rodzaju towarów i środka transportu (karton zbiorczy). Opakowanie winno gwarantować bezpieczny transport towaru. Konfekcja zostanie dostarczona Kupującemu staraniem, na koszt i ryzyko Sprzedającego do firmy Kupującego, położonego w ......................................................... Zgłoszenie reklamacji dotyczących braków ilościowych towaru winno zostać dokonane przez Kupującego przy odbiorze towaru. Warunki płatności - przedpłata przed odbiorem towaru na podstawie faktury proforma. ( albo ): Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę w kwocie ........ zł brutto ( słownie : ...........................), w terminie ..... dni od dostawy i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury VAT zawierać będą numer rachunku bankowego Sprzedającego, na który Kupujący zobowiązany będzie wpłacić należność z tytułu ceny. Datą zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

  III. POSTANOWIENIA DODATKOWE

  Wszystkie zmiany do umowy wprowadzone mogą być wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze NIP ................................. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze NIP ...................................... . 
   

  Kupujący                         Sprzedający


   

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Horecatex - producent konfekcji hotelowej i gastronomicznej - wszystko do hotelu i restauracji